Prijava

Fizioterapija 2015, letnik 23, Suplement 1

KAZALO

VABLJENA PREDAVANJA / INVITED LECTURES

M. Bresjanac
Odziv na placebo: fiziološki temelji in vloga v zdravljenju
Response to placebo: physiological basis and role in treatment

N. Rotovnik Kozjek
Fizioterapija in prehrana, nov izziv za stroko
Physiotherapy and diet, a new challenge for the profession

PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES

U. Puh, A. Zupanc, S. Hlebš
Visokokakovostna fizioterapija – kaj je to?
High quality physiotherapy – what is this?

A. Backović Jurićan, D. Šćepanović, T. Knific, M. Jakovljević
Krepitev zdravja s promocijo zdravja in preventivo v fizioterapiji
Enhancing health through health promotion and prevention in physiotherapy

PREDAVANJA / ORAL PRESENTATIONS

Mišično-skeletna fizioterapija / Musculoskeletal physiotherapy

Ž. Arko, U. Sovinc Bešo
Manipulacija fascij in celostna obravnava limfedema pri bolnici z vztrajnim limfedemom – poročilo o primeru
Fascial manipulation and combined decongestive therapy in a patient with persistent lymphedema – a case report

R. Javornik, B. Primožič, B. Jesenšek Papež, E. Vrabič
Fizioterapevtski postopki pri obravnavi bolnikov po operaciji Dupuytrenove kontrakture po klasični in novi metodi z lipofilingom
Physiotherapeutic methods and treatments of patients after the classical surgery of Dupuytrene contracture and the new approach with lipofilling

A. Zupanc
Uporaba elastičnega lepilnega traku pri brazgotini – poročilo o primeru
Application of kinesiotape by scar – a case report

R. Vauhnik, M. Pohar Perme, M. G. Barcellona, M. C. Morrissey, F. Sevšek, D. Rugelj
Učinki ponavljajočega se pasivnega posteroanteriornega obremenjevanja kolena na anteriorno laksnost kolenskega sklepa
Effect of repeated knee posteroanterior passive loading on knee anterior laxity

M. Ipavec, T. Grapar Žargi, J. Jelenc, A. Kacin
Učinki standardne cilindrične manšete in prototipa manšete z asimetrično razporeditvijo tlaka na oksigenacijo in aktivacijo mišice kvadriceps femoris
Effects of standard cylindrical tourniquet and asymmetrical countoured tourniquet on oxygenation and activation of quadriceps femoris muscle

T. Grapar Žargi, M. Drobnič, J. Koder, K. Stražar, A. Kacin
Učinki predoperativne priprave z ishemično vadbo na atrofijo mišice kvadriceps femoris po rekonstrukciji sprednje križne vezi
The effects of preconditioning with ischemic exercise on quadriceps femoris muscle atrophy following anterior cruciate ligament reconstruction

S. Panič, M. Jakovljević, R. Vauhnik
Poškodbe košarkaric prve slovenske lige
Injuries of female basketball players in slovenian premier league

M. Petrič, R. Vauhnik, M. Jakovljević
Vpliv redne vadbe hatha joge na gibljivost – pilotna študija
The impact of regular hatha yoga practice on flexibility – a pilot study

D. Weber, V. Strojnik, D. Rugelj
Vpliv utrujenosti hrbtnih mišic na gibanje središča pritiska pri skupini mlajših in starejših preiskovancev
The effect of back muscle fatigue on postural sway in a group of young and elderly subjects

Nevrofizioterapija / Neurophysiotherapy

T. Freitag, N. Bizovičar, I. Stanonik
Vpliv vadbe v napravi e-go na izboljšanje ravnotežja in hoje pri pacientu po možganski kapi – poročilo o primeru
Effect of the e-go device on the recovery of balance and gait in a hemiparetic stroke patient – case report

J. Špoljar, T. Erjavec, P. Obreza, B. Vipavec, R. Šavrin
Vpliv vadbe hoje na lokomatu na srčni utrip in porabo kisika pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače
Influence of gait training using lokomat on heart rate and oxygen uptake in patients with incomplete spinal cord injury

T. Kovačič
Vpliv vadbe gibalnih dejavnosti na grobo gibalno funkcijo otrok z downovim sindromom – pilotska študija z uporabo protokola kontrolne klinične študije
Motor activities training program effects on gross motor function in children with down syndrome – pilot study using randomized control study design

M. Mihelj, A. Rihar, J. Pašič, J. Kolar, F. Cecchi, G. Sgandurra, M. Munih
Senzorni sistem za vadbo prezgodaj rojenih otrok
Sensory system for training of preterm infants

K. Groleger Sršen, G. Vidmar
Kako starši in strokovni sodelavci vidijo postopke oskrbe kronično bolnih otrok v programih zdravljenja in rehabilitacije
Processes of care for chronically disabled children: views of parents and care providers

E. Behrić, J. Špoljar
Vpliv vadbe hoje na sistemu lokomat na zmanjšanje mišičnega tonusa pri pacientki s popolno okvaro hrbtenjače – poročilo o primeru
The effects of gait training using the lokomat system on reducing muscle tone in a patient with complete spinal cord injury – case report

N. Tovornik, N. Bizovičar, K. Košir
Učinki električne stimulacije z mrežno rokavico na funkcijo zgornjega uda pri pacientu po operaciji možganskega tumorja – poročilo o primeru
Effects of mesh-glove electrical stimulation on the upper limb function in a patient after brain tumor operation – case report

B. Hrovatin, M. Jakovljević, U. Puh
Pojavnost padcev pri pacientih po možganski kapi, ki živijo v skupnosti
Falls prevalence in patients residing in the community after stroke

M. Šuštar Berger, D. Kosec
Zgodnja fizioterapija po parezi obraznega živca z lagoftalmusom
Early physiotherapy treatment after facial nerve palsy with lagophthalmus

I. Jemec Štukl
Funkcionalni izid po dorzalni rizotomiji in fizioterapiji pri deklici s cerebralno paralizo – študija primera
Functional outcome following dorsal rhizotomy and physiotherapy in a girl with cerebral palsy – single case study

Splošne teme / General themes

B. Koščak Tivadar, B. Filej
Vloga vključenega in opolnomočenega pacienta v fizioterapiji
The role of involved and empowered patient in physiotherapy

A. Jerič Jaklič
Fizioterapevtska mreža osnovne zdravstvene dejavnosti od leta 2004 do 2014
Physiotherapy network in primary health care in the period 2004–2014

N. Klar
Šestminutni test hoje v bazenu pri obravnavi pacientov s kronično razširjeno nerakavo bolečino na URI – Soča – poročilo o primeru
Six-minute walk test in a swimming pool in a trial of patients with chronic widespread non-cancer pain in URI – Soča – case report

P. Palma, B. Sušec, U. Puh
Zanesljivost meritev občutka za položaj zgornjega skočnega sklepa v odprti kinetični verigi
Reliability of the talocrural joint position sense measurement in the open kinetic chain

T. Kuralt, R. Strgar
Svetlobna terapija pri artrozah
Light Therapy in Arthrosis

S. Bajuk, N. Naglič, S. Kokalj, J. Ocepek, A. Fatur-Videtič
Zdravje na delovnem mestu
Health in the work place

U. Kokalj, M. Jakovljević
Funkcijska zmogljivost hospitaliziranih starejših oseb
Functional ability of hospitalized elderly persons

S. Hlebš, T. Dolinščak, U. Puh
Takojšnji učinki masaže stopala na statično ravnotežje pri zdravih mladih preiskovancih
The immediate effects of foot massage on static balance in young healthy subjects

M. Sonc, U. Zupanc
Terapija z ogledalom pri pacientu s fantomsko bolečino po amputaciji – poročilo o primeru
Mirror therapy in a patient with the phantom limb pain – case report

M. Hiter, D. Rugelj
Krepitev mišic z elektrostimulacijo za izboljšanje funkcije pri osebah z okvaro zgornjega motoričnega nevrona
Strengthening of muscle with electrical stimulation to improve function in persons with spinal cord injury

Varovanje zdravja žensk / Women’s health

S. Zupanič, D. Šćepanović, V. Globevnik Velikonja
Vpliv sprostitvenih metod na psiho-fiziološko stanje zdravih nosečnic in nosečnic z visokim tveganjem – pregled literature
Relaxation methods impact on psycho-physiological state in healthy and high-risk pregnant women – literature review

N. Ribnikar, D. Šćepanović, I. Verdenik, L. Žgur
Učinkovitost medeničnega pasu in fizioterapevtskih nasvetov pri nosečnicah z bolečino v medeničnem obroču
Effect of pelvic belt and physiotherapy advice on pain in pregnant women with pelvic girdle pain

S. Videnšek, M. Tuš
Pojavnost stresne urinske inkontinence med fizioterapevti v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor
Occurrence of urinary stress incontinence in physioterapists in University clinical center Maribor

D. Šćepanović
Fizioterapevtska obravnava pri disfunkciji odvajanja blata – poročilo o primeru
Physiotherapy treatment in bowel dysfunction – case report

D. Šćepanović
Vadba mišic medeničnega dna pred zaporo sigmostome – dvojno poročilo o primeru
Pelvic floor muscle training before a sigmoid colostomy reversal – two case reports

A. Bogacz Udovč, D. Šćepanović, A. Prelec
Preventiva porodnih poškodb presredka – pregled literature
Prevention of birth related perineal trauma – literature review

Š. Dolšak, D. Šćepanović, I. Verdenik, L. Žgur
Ugotavljanje zanesljivosti merjenja zmogljivosti mišic medeničnega dna z napravo Myomed 632
Determining the reliability of measuring the capacity of the pelvic floor muscles with the Myomed 632 device

S. Videnšek, N. Žižek
Primerjava prepoznavnosti pojava urinske inkontinence med študenti fizioterapije in zdravstvene nege na AME-ECM
Comparison of recognisability of urinary incontinence occurrence among students of physiotherapy and nursing at the AME-ECM

M. Filipec, M. Jadanec
Učinkovitost treninga mišića zdjeličnog dna prema Filipec-Jadanec metodi kod fekalne inkontinencije – pilot studija
Effectiveness of pelvic floor muscles training by filipec-jadanec method at fecal incontinence – a pilot study

Delavnice / Workshops

M. Fortunat, F. Zambonelli
Predstavitev metode Mézières
Presentation of the Mézières method

M. Povše, I. Dolinšek
Terapija s pomočjo psov pri nevroloških pacientih
Dog-assisted therapy in neurological patients

P. Dovč, P. Malešič
Uporaba Flexi-bara v fizioterapiji
Use of Flexi-bar in physiotherapy
Prenos celotne revije