Prijava

Podatkovna zbirka fizioterapevtskih merilnih orodij

Merilno orodje oziroma mera izida fizioterapevtske obravnave je test ali lestvica, ki ga uporablja/izvaja in interpretira fizioterapevt ter za katerega je bilo dokazano, da meri točno določeno značilnost, ki zanima pacienta ali fizioterapevta in za katero se pričakuje, da bo nanjo vplivala fizioterapija

(Mayo, 1994).

Za določanje ciljev in načrtovanje fizioterapevtskih postopkov je treba pridobiti smiselne, točne in čim bolj objektivne podatke o posameznikovih telesnih funkcijah in zgradbi, izvedbi gibalnih dejavnosti (gibalnih sposobnostih) in sodelovanju, ki so ključni za njegovo vsakodnevno življenje. Obseg fizioterapevtskega pregleda je določen s posameznim področjem fizioterapije in glede na pacientovo zdravstveno stanje. Kot dopolnitev pa se za ovrednotenje pacientovega dojemanja vpliva motnje oz. okvare zgradbe in/ali funkcije (dela) telesa uporabljajo samoocenjevalni vprašalniki, pri katerih pacient sam oceni svoje zdravstveno stanje. Fizioterapevt naj glede na pacientovo težavo izbere objavljeno standardizirano merilno orodje s preverjenimi merskimi lastnostmi, s katerimi oceni spremembo njegovega zdravstvenega stanja (temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso; 6. standard). 

Kot okvir ocenjevanja je v temeljnih standardih za fizioterapevtsko prakso priporočena uporaba Mednarodne klasifikacije funkcioniranja, zmanjšane zmožnosti in zdravja (MKF). Ta je primerna za spodbujanje ustreznega kliničnega sklepanja, razvrščanje fizioterapevtskih merilnih orodij po njenih razdelkih, omogoča strukturirano oceno in obravnavo vseh vidikov človekovega funkcioniranja ter izboljša sporazumevanje. V nadaljevanju razvrščamo v Sloveniji najbolj razširjena fizioterapevtska merilna orodja po MKF, s poudarkom na tistih, ki so že bila objavljena v slovenskem jeziku.

Ocenjevanje v fizioterapiji. 

Objavljeno v: Rehabilitacija 2016; XV (supl. 1): 21-32.

Psihometrične lastnosti ocenjevalnih instrumentov. 

Objavljeno v: Rehabilitacija 2016; XV (supl. 1): 7/1-7/15.

Dokumentiranje fizioterapevtske obravnave. 

Objavljeno v: Fizioterapija 2004; 14 (1, 2): 12-17.