Prijava

Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo

ČLANI:

Predsednica

  • Petra Dovč, dipl. fiziot., UKC Ljubljana, Ortopedska klinika        [email protected]

Člani

  • Adrijana Marc, dipl. fiziot., Univerzitetni klinični center Ljubljana, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo,
  • izr. prof. dr. Darja Rugelj, Univerza v Ljubljani, Zdravstvena fakulteta
  • Bojan Čeru, dipl. fiziot., URI RS Soča
  • doc. dr.Darija Ščepanović, viš.fiziot., Združenje fizioterapevtov Slovenije,
  • dr. Matej Koprivnik, dipl. fiziot., mag. zdr. – soc. manag., spec., Univerzitetni klinični center Maribor, Inštitut za fizikalno in rehabilitacijsko medicino.

NALOGE:

1.      priprava oziroma koordiniranje priprave, potrjevanje in spremljanje kliničnih smernic in strokovnih priporočil za njihovo strokovno področje,

2.      spremljanje razvoja stroke in zdravstvene politike ter njenih ukrepov, skrb za skladen in enakomeren razvoj stroke na vseh ravneh zdravstvenega varstva in v vseh regijah,

3.      spremljanje kazalcev kakovosti s področja njihove dejavnosti in predlaganje sodobnih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije,

4.      priprava novih in posodabljanje obstoječih standardov in normativov kadrovskih in materialnih virov oziroma priprava strokovnih stališč o predlogih standardov in normativov, ki jih predlagajo drugi predlagatelji ter posredovanje normativov v obravnavo Zdravstvenemu svetu,

5.      predlaganje novih metod diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije s področja njihove dejavnosti, ki temeljijo na z dokazi podprti medicini oziroma priprava mnenj o predlogih, ki jih pripravijo drugi organi in institucije,

6.      pripravljanje strokovnih stališč, analiz in ocen stanj za upravne organe, ministrstvo, pristojno za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge naročnike,

7.      sprejemanje stališč in predlogov ukrepov v primerih, ko prihaja do očitnega odstopanja od sodobnih strokovnih priporočil,

8.      zagotavljanje konzultacij in priprava strokovnih stališč za ministrstvo o posameznih strokovnih vprašanjih s področja RSK.

POVEZAVE:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-zdravje/o-ministrstvu/razsirjeni-strokovni-kolegiji/

https://www.gov.si/zbirke/delovna-telesa/rsk-za-fizioterapijo/

https://www.zzzs.si/?id=126&detail=F06703C4390BFF3DC1257DA500296AB