Prijava

Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti

Izvajalci fizioterapevtske dejavnosti so zdravstveni delavci, ki pomagajo razvijati, vzdrževati ali ponovno vzpostaviti optimalno gibanje in funkcijske sposobnosti pri posameznikih v vseh življenjskih obdobjih. Fizioterapija obsega postopke, pri katerih sta gibanje in funkcijska sposobnost posameznika obravnavana glede na okoliščine, kot so: staranje, poškodbe, bolezni, okvare, zdravstveno stanje ali okoljski dejavniki.

Fizioterapija se ukvarja z opredeljevanjem in izboljševanjem kakovosti posameznikovega življenja in njegove zmožnosti za gibanje na področjih promocije zdravja, preventive, zdravljenja, habilitacije in rehabilitacije. To obsega telesno, duševno, socialno in duhovno blagostanje. Fizioterapija vključuje sodelovanje med fizioterapevtom, pacienti/uporabniki, drugimi zdravstvenimi strokovnjaki, negovalnim osebjem, družinami in skupnostjo.

Fizioterapevti so usposobljeni in strokovno odgovorni za:

 • izvajanje celostne preiskave/ocene pacienta/uporabnika oz. potreb skupine uporabnikov,
 • vrednotenje ugotovitev preiskave/ocenjevanja z namenom klinične presoje o pacientu/uporabniku,
 • postavitev fizioterapevtske diagnoze, prognoze in načrta,
 • svetovanje s svojega strokovnega področja in odločanje o tem, kdaj je treba pacienta/uporabnika napotiti k drugemu zdravstvenemu strokovnjaku,
 • izvajanje programov postopkov/zdravljenja,
 • ugotavljanje izidov obravnave posameznika,
 • pripravo priporočil uporabo/samopomoč.

Iz navedenega izhajajo tudi kompetence poklica fizioterapevt, veljavne v Sloveniji.

Fizioterapevti delujejo kot neodvisni strokovnjaki in tudi kot člani zdravstvenega tima. Pri svojem delu upoštevajo etična načela Svetovne fizioterapije (WP) in Kodeks etike Združenja fizioterapevtov Slovenije. Sposobni so delovati po načelu neposrednega dostopa, zato se lahko pacienti/uporabniki za fizioterapevtske postopke obrnejo na fizioterapevta tudi neposredno, brez napotitve drugega zdravstvenega strokovnjaka. Vendar pa morajo v Sloveniji te storitve uporabniki plačati, saj niso del letno opredeljenega programa zdravstvenih storitev in potrebnih sredstev za plačilo programa, ki ga Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) finančno pokrije in predhodno doreče tako z izvajalci zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javnega zdravstvenega varstva kot Ministrstvom za zdravje Republike Slovenije.

Fizioterapevtska dejavnost se izvaja v različnih okoljih, ki ji omogočajo doseganje njenega namena. Primarna preventiva (promocija zdravja), sekundarna preventiva (zdravljenje), terciarna preventiva (vzdrževanje relativnega zdravja) in rehabilitacija/habilitacija se izvajajo v različnih okoljih, ki so navedena v spodnji tabeli in dostopni na povezavi ZZZS.

PONUDNIKI FIZIOTERAPEVTSKIH STORITEV V JAVNEM SEKTORJUPodatke smo pridobili iz Zdravstvenega statističnega letopisa Slovenije (2019)
ZDRAVSTVENI ZAVOD/ORGANIZACIJA ŠTEVILO ŠTEVILO ZAPOSLENIH FIZIOTERAPEVTOV
ZDRAVSTVENI DOM 63 447
SPLOŠNA BOLNIŠNICA 10 172
SPECIALNE BOLNIŠNICE 11 34
KLINIKE IN INŠTITUTI 6 299
ZDRAVILIŠČA   224
NIJZ in NLZOH 2 4
SOCIALNI ZAVODI (domovi starejših občanov in posebni socialni zavodi) 92 182
FIZIOTERAPEVTI ZASEBNIKI S KONCESIJO   140
OSTALO (izobraževalni zavodi, upravni organi in ministrstva, ostale nezdravstvene organizacije)   37
SKUPAJ   1535

Uporabniki fizioterapevtskih storitev lahko do fizioterapevtske obravnave, ki jo krije ZZZS, dostopate na različne načine, ki so prikazani v spodnji shemi. Priporočamo vam, da se sami najprej pozanimate o natančni klinični poti (dostopu do fizioterapevtskih storitev), ki velja za točno določeni zdravstveni zavod/organizacijo.

Informacije o čakalnih dobah za fizioterapevtske storitve so na voljo:

ZFS | Diagram - uporabnik fizioterapevtskih storitev

Delovni nalog za fizioterapijo (DN FT)

ZFS | Delovni nalog fizioterapija

Osebni zdravnik ali njegov nadomestni zdravnik, napotni zdravnik specialist (ortoped, travmatolog) ali izbrani ginekolog (velja samo za specifične obravnave) vam lahko napiše delovni nalog za fizioterapijo (DN FT) in na njem označi eno izmed možnosti:

 • Mala fizioterapevtska obravnava (30 minut/obisk)
 • Srednja fizioterapevtska obravnava (45 minut/obisk)
 • Velika fizioterapevtska obravnava (60 minut/obisk)
 • Specialna fizioterapevtska obravnava (60 minut/obisk)

Specialno fizioterapevtsko obravnavo lahko izvajajo le tisti fizioterapevti, ki so vpisani na seznam izvajalcev specialnih fizioterapevtskih obravnav, ki ga vodi ZZZS, medtem ko o kriterijih za vpis na ta seznam odloča Razširjeni strokovni kolegij za fizioterapijo pri Ministrstvu za zdravje. Specialna fizioterapevtska obravnava ima pet podvrst:

→ Manualna terapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema

→ Limfna drenaža, obravnava primarnega in sekundarnega limfedema

→ Mišično-skeletna fizioterapija zahtevnih okvar mišično-skeletnega sistema

→ Nevrofizioterapija odraslih

→ Nevrofizioterapija otrok

Znotraj vsake fizioterapevtske obravnave se izvajajo različni izbrani fizioterapevtski postopki v okviru predpisanega časovnega normativa v minutah.

Z Delovnim nalogom za fizioterapijo (DN FT) se lahko naročite le osebno ali pisno po navadni pošti, saj je potrebno oddati DN FT v fizični obliki, da se pacienta lahko vpiše v čakalni seznam. Delovni nalog za fizioterapijo ima rok veljavnosti glede na stopnjo nujnosti, ki jo na DN FT navede napotni zdravnik (zelo hitro = 7 dni, hitro = 21 dni, redno = 21 dni). To pomeni, da morate DN FT dostaviti na želeno ambulantno fizioterapijo v tem času, sicer vam veljavnost DN FT poteče.

DELOVNI NALOG ZA FIZIOTERAPIJO

Interna napotitev na ambulantno fizioterapijo (znotraj istega zdravstvenega zavoda/organizacije)

Nekateri izvajalci fizioterapevtskih obravnav le-teh ne izvajajo na podlagi Delovnega naloga za fizioterapijo, temveč potrebujejo interno napotitev s strani specialista fiziatra (znotraj istega zdravstvenega zavoda/organizacije). Do njega lahko pacienti dostopate na podlagi napotitve s strani osebnega zdravnika ali njegovega nadomestnega zdravnika (z Napotnico za pregled pri zdravniku specialistu oziroma z elektronsko napotnico). Zdravnik specialist fiziater vas nato napoti na fizioterapevtsko obravnavo v istem zdravstvenem zavodu/organizaciji.

Tako pogodbo imajo z ZZZS-jem sklenjeno nekateri zdravstveni zavodi/organizacije, kot so npr. Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Inštitut za medicinsko rehabilitacijo UKC Ljubljana, URI – Soča, nekatera zdravilišča.

Razvojna nevrofizioetapevtska ambulanta

V sklopu razvojne ambulante deluje nevrofizioterapija kot del tima. Zdravnik pediater napoti v razvojno ambulanto rizičnega otroka z Napotnico za pregled pri zdravniku v razvojni ambulanti. V kolikor se zdravnik v razvojni ambulanti odloči, da otrok potrebuje nevrofizioterapevtsko obravnavo, mu izda Delovni nalog za fizioterapijo, s katerim otrok pride do ambulantne razvojne fizioterapije. Le-to lahko opravi le v istem zdravstvenem domu, kjer je bil pregledan in napoten na nevrofizioterapevtsko obravnavo (v istem timu).

Fizioterapevtska obravnava v socialnih zavodih

Napotitev na individualno fizioterapevtsko obravnavo v socialnih zavodih (npr. domovih za starejše občane in domovih upokojencev) poteka na podlagi interne napotitve s strani domskega zdravnika, na podlagi neposredne komunikacije med domskim zdravnikom in fizioterapevtom, na podlagi zapisa v zdravstveni karton stanovalca ali na podlagi »direktnega dostopa«, ko se stanovalci sami ali njihovi svojci obrnejo neposredno na fizioterapevta. Zaradi pomanjkanja fizioterapevtov so postavljeni kriteriji za individualno fizioterapevtsko obravnavo:

 • akutne poškodbe gibalnega aparata;
 • sveža nevrološka in nevrokirurška stanja;
 • akutni srčni infarkt;
 • stanja po operativnih posegih;
 • huda splošna oslabelost in funkcijska manj zmožnost zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja;
 • akutna ali subakutna (do nekaj tednov trajajoča) srednje huda do huda bolečina;
 • stanja dihalne insuficience oz. akutni respiratorni zapleti;
 • akutni zagon/poslabšanje kronične bolezni/stanja.

Skupinske fizioterapevtske obravnave (npr. skupinska vadba) se stanovalec udeleži na predlog oziroma svetovanje domskega zdravnika, fizioterapevta ali po lastni želji ter po predhodni oceni stanja. Stanovalci imajo možnosti tudi sodelovati v različnih vzdrževalnih ali preventivnih programih.

Fizioterapevtska obravnava v bolnišnicah

V sklopu bolnišnične obravnave so na večini oddelkov fizioterapevti del zdravstvenega tima, kar pomeni, da boste pacienti deležni fizioterapevtske obravnave v skladu s kliničnimi potmi in glede na vaše zdravstveno stanje.

Sprejem na hospitalno obravnavo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča

Za sprejem na bolnišnično zdravljenje na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča (URI Soča) morate izpolnjevati sprejemne kriterije.

Fizioterapevti morajo glede na Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) za opravljanje zasebne fizioterapevtske dejavnosti pridobiti dovoljenje s strani Ministrstva za zdravje, za kar morajo izpolnjevati naslednje pogoje (3a člen in 35. člen):

 • imajo zahtevano izobrazbo (zaključen dodiplomski študij prve stopnje na enem od visokošolskih zavodov v Sloveniji oziroma ustrezno nostrificirano potrdilo o zaključenem študiju fizioterapije v tujini s priznano poklicno kvalifikacijo),
 • imajo opravljeno pripravništvo in strokovni izpit ter so vpisani v register izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti v Sloveniji,
 • imajo zaposlenega odgovornega nosilca fizioterapevtske dejavnosti oziroma so sami odgovorni nosilci fizioterapevtske dejavnosti (v kolikor gre za fizično osebo),
 • niso v delovnem razmerju,
 • jim ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano opravljanje poklica fizioterapevt,
 • imajo zagotovljene ustrezne prostore in opremo,
 • pridobijo mnenje strokovnega Združenja fizioterapevtov Slovenije.

Ker je fizioterapija samostojna stroka, ki omogoča fizioterapevtom samostojno opravljanje fizioterapevtske dejavnosti kot neodvisnemu strokovnjaku, je v zasebnem sektorju v Sloveniji možen direkten dostop do fizioterapevta, brez napotitve zdravnika ali drugega zdravstvenega strokovnjaka. Te storitve so lahko opravljene zgolj samoplačniško.

Fizioterapevti v zasebnem sektorju lahko delajo v okviru samostojne zasebne fizioterapevtske ambulante, so zaposleni v večjih podjetjih, izvajajo fizioterapevtsko dejavnost na domu uporabnikov, sodelujejo ali so zaposleni v športnih centrih, klubih, reprezentancah ipd.

Seznam zasebnih fizioterapevtov

NAZIV PODJETJA IME IN PRIIMEK FIZIOTERAPEVTA/KE NASLOV/KRAJ KONTAKT