Prijava

Splošni pogoji ZFS

1. Splošno

Splošni pogoji urejajo postopek prijave in odjave na posamezno strokovno izpopolnjevanje pred izvedbo izpopolnjevanja, varovanje osebnih podatkov in izvedbo izpopolnjevanj. Splošni pogoji za prijave in odpovedi prijav pred izvedbo strokovnih izpopolnjevanj se nanašajo na vsa strokovna izpopolnjevanja (konference, seminarje, tečaje, delavnice in druge dogodke), ki so organizirana po potrditvi Komisije za stalni poklicni razvoj in vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj (v nadaljevanju: Komisija SPR) pri Združenju fizioterapevtov Slovenije (v nadaljevanju: ZFS).

Splošni pogoji veljajo in se uporabljajo za vsa strokovna izpopolnjevanja in udeležence enako, razen če je v razpisu prijave na posamezno strokovno izpopolnjevanje določeno drugače s strani organizatorja strokovnega izpopolnjevanja.

Splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice na vsako strokovno izpopolnjevanje, ne glede na obliko prijave na izpopolnjevanje (preko spletne strani ZFS ali na način, ki ga določi organizator – zunanji izvajalec). Vsaka oseba, ki se prijavi na posamezno strokovno izpopolnjevanje, v celoti sprejema te Splošne pogoje.

Splošni pogoji so v vsakokratni veljavni različici objavljeni na spletni strani in se lahko spremenijo. V času prijave na posamezno strokovno izpopolnjevanje veljajo Splošni pogoji ZFS, ki so v tem času objavljeni na spletni strani.

2. Prijave, odjave in plačilo kotizacije

Rok za prijavo na strokovno izpopolnjevanje je do zapolnitve prostih mest ali vsaj tri (3) delovne dni pred pričetkom strokovnega izpopolnjevanja. Plačilo kotizacije mora biti izvršeno vsaj dva (2) delovna dneva pred začetkom izpopolnjevanja. V primeru plačila kotizacije na obroke, organizator določi roke za plačilo posameznih obrokov.

Organizator strokovnega izpopolnjevanja lahko tudi sam določi rok za prijavo na izpopolnjevanje, rok in način plačila kotizacije ter rok za odjavo od izpopolnjevanja, kar mora biti jasno navedeno v koledarju strokovnih izpopolnjevanj pri posameznem izpopolnjevanju.

2.1. Prijava na strokovno izpopolnjevanje

Prijava na strokovno izpopolnjevanje se izvede s prijavo v koledarju izpopolnjevanj na spletni strani ZFS. Za prijavo na izpopolnjevanje je potrebna predhodna registracija in plačilo članarine (za člane ZFS) oziroma samo registracija (za nečlane ZFS).

Če je organizator izpopolnjevanja zunanji izvajalec, se prijava na izpopolnjevanje lahko izvede tudi na drugačen način, ki ga določi organizator in je naveden v koledarju strokovnih izpopolnjevanj na spletni strani ZFS pri posameznem izpopolnjevanju.

2.2. Plačilo kotizacije za strokovno izpopolnjevanje

Na spletni strani je v koledarju strokovnih izpopolnjevanj pri posameznem izpopolnjevanju naveden program in višina kotizacije za člane oz. nečlane ZFS, lahko tudi člane posameznih regionalnih enot/sekcij oziroma druge skupine udeležencev (npr. študenti, upokojenci). Organizator lahko določi tudi različne višine kotizacij za zgodnje in pozne prijave. Znižana kotizacija za člane ZFS se obračuna le v primeru, da je oseba član ZFS in je pred prijavo na strokovno izpopolnjevanje poravnal članarino za tekoče leto.

Po oddani prijavi na strokovno izpopolnjevanje (prek spletne strani ZFS ali na način, ki ga določi organizator) prijavljeni udeleženec prejme podatke za plačilo kotizacije oziroma ZFS izjemoma plačniku strokovnega izpopolnjevanja izda predračun. Prijava je potrjena, ko je izvedeno plačilo kotizacije v celoti (ne velja za proračunske uporabnike), razen če organizator ne določi drugače (npr. obročno plačilo).

Če organizator določi različno kotizacijo za zgodnjo in pozno prijavo, se kotizacija za zgodnjo prijavo upošteva za plačila, ki so izvedena do roka zgodnje prijave (za proračunske uporabnike se upošteva le datum prijave).

Udeleženci strokovnega izpopolnjevanja račun za plačilo kotizacije prejmejo po končanem strokovnem izpopolnjevanju (proračunski uporabniki prejmejo e-račun, na podlagi katerega izvršijo plačilo kotizacije).

Zunanji organizatorji SPR (zunanji izvajalci) lahko način plačila za kotizacije določijo sami, kar mora biti jasno navedeno v koledarju strokovnih izpopolnjevanj na spletni strani ZFS pri posameznem izpopolnjevanju.

3. Odjava od izpopolnjevanja

Rok za odjavo z vrnitvijo 100 % plačila kotizacije je sedem (7) dni pred začetkom izpopolnjevanja. V primeru nepravočasne odjave organizator izpopolnjevanja zaračuna 30 % celotne kotizacije. V kolikor bi bila za odsotnost kriva višja sila (npr. bolezen), prijavljeni le-to izkažejo z zdravniškim potrdilom ali drugim ustreznim dokumentom. V primeru neudeležbe brez predhodne odjave se kotizacije ne vrača oz. se jo zaračuna v celoti.

Če organizator določi drugačen način odjave od izpopolnjevanja, mora biti to jasno navedeno v koledarju strokovnih izpopolnjevanj na spletni strani ZFS pri posameznem izpopolnjevanju.

4. Odpoved izpopolnjevanja

ZFS oziroma organizator si pridržuje pravico do odpovedi izpopolnjevanja zaradi premajhnega števila prijav, drugih objektivnih razlogov ali višje sile. V tem primeru mora organizator obvestiti vse prijavljene najmanj tri (3) dni pred napovedanim začetkom izpopolnjevanja. Obveščanje poteka po e-pošti ali telefonu, novica o odpovedi mora biti objavljena tudi na spletni strani ZFS. V primeru odpovedi izpopolnjevanja bo organizator vsa prejeta plačila vrnil v celoti ali po dogovoru z udeležencem zadržal sredstva za udeležbo na drugem izpopolnjevanju v tekočem letu. Odpoved izpopolnjevanja s strani organizatorja je možna le v pisni obliki, posredovani po e-pošti na naslov [email protected]. V kolikor izpopolnjevanje ne bo odpovedano pravočasno, bo ZFS organizatorju zaračunal administrativne stroške.

5. Jezik strokovnega izpopolnjevanja

Strokovna izpopolnjevanja praviloma potekajo v slovenskem jeziku. Če strokovna izpopolnjevanja ne potekajo v slovenščini, lahko organizator poskrbi za ustrezno prevajanje v slovenščino.Čas za eventuelno prevajanje se ne šteje v efektivni čas predavanja za uveljavljanje obsega ur strokovnega izpopolnjevanja.

6. Varovanje osebnih podatkov

Organizator strokovnega izpopolnjevanja zagotavlja visoko raven varovanja osebnih podatkov in se zavezuje, da bo vse prejete osebne podatke, navedene v prijavnici, skrbno hranil in uporabljal samo z namenom analiziranja podatkov o udeležencih dogodkov. Prijavitelji na posamezno izpopolnjevanje dovoljujejo obdelavo svojih osebnih podatkov in podatkov oseb, ki so navedeni na prijavnici za zgoraj opisani namen, za kar imajo vsa ustrezna pooblastila. Osebe, navedene na prijavnici, lahko kadarkoli zahtevajo, da ZFS trajno ali začasno preneha uporabljati njihove osebne podatke.

7. Veljavnost

Splošni pogoji veljajo od 16.2.2022.