Prijava

Vpis v register

O P O Z O R I L O

Vsi fizioterapevti, ki ste opravili strokovni izpit v zadnjih 4 letih in tisti, ki niste bili nikoli člani Zbornice fizioterapevtov, morate preveriti oziroma urediti vpis v register na Ministrstvu za zdravje, ker je obvezen

Prvi odstavek 64. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19 – odl. US, 73/19, 82/20, 152/20 – ZZUOOP, 203/20 – ZIUPOPDVE in 112/21 – ZNUPZ; v nadaljnjem besedilu: ZZDej) določa, da smejo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu, torej po pridobljeni poklicni kvalifikaciji. Poleg tega morajo biti za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti izvajalci posameznih zdravstvenih poklicev oziroma s posameznih področij vpisani v register in imeti veljavno licenco (šesti odstavek 64. člena ZZDej). Nadalje prvi odstavek 3. člena Pravilnika o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti (Uradni list RS, št. 59/10) določa, da lahko izvajalci fizioterapevtske dejavnosti samostojno opravljajo fizioterapevtsko dejavnost, če so vpisani v register in če imajo veljavno licenco.  Odredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco (Uradni list RS, št. 16/13) v 3. členu določa, da mora biti fizioterapevt kot poklic v zdravstveni dejavnosti, naveden v seznamu poklicev, za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti vpisan v register.

Za vpis v register fizioterapevtov je treba:

  • izpolniti vlogo in ji priložiti:
  • potrdilo o nekaznovanosti (ki ga pridobite na Ministrstvu za pravosodje),
  • dokazilo o plačani upravni taksi (upravna taksa v višini 22,60 eura se plača na račun Ministrstva za zdravje, Štefanova  5, 1000 Ljubljana, podračun JFP, št. računa 01100 – 1000315637 in sklic 11 27111-7111002-21),
  • fotokopijo diplome,
  • fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu.

Vlogo s prilogami pošljete po pošti na naslov Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, ali po e-pošti na e-naslov ministrstva: [email protected].

Za vse morebitne dodatne informacije v zvezi s preverjanjem vašega vpisa v register so vam na voljo na spletnem naslovu [email protected].

VLOGA