Prijava

Fizioterapija 2017, letnik 25, Suplement 1

KAZALO

VABLJENA PREDAVANJA / INVITED LECTURES

D. Rugelj
Ravnotežje, glavna komponenta gibanja
Balance, the key component of movement

B. Scanes
Direct Access Physiotherapy: Challenges and Benefits of the UK Model

PLENARNA PREDAVANJA / PLENARY LECTURES

A. Kobesova, P. Kolar
Dynamic Neuromuscular Stabilization approach for low back pain, dysfunction and optimal performance

A. Kacin
Mehanizmi delovanja fizioterapevtskih metod za zdravljenje mišične inhibicije in oslabelosti pri okvarah sklepov
Mechanisms of physiotherapeutic modalities used for treating muscle inhibition and weakness induced by joint impairments

PREDAVANJA / ORAL PRESENTATIONS

Mišično-skeletna fizioterapija / Musculoskeletal physiotherapy

T. Brezovar, M. Jakovljević, R. Vauhnik
Zanesljivost mobilne aplikacije za merjenje obsega gibljivosti sklepov
Reliability of mobile application for measuring joint range of motion

R. Šarman, R. Vauhnik
Učinki kurkumina kot dodatka k fizioterapiji pri osebah z artrozo – pregled literature
Effects of curcumin in addition to the physiotherapy in patients with osteoarthritis – literature review

P. Dovč
Zdravljenje težkih hemofiličnih artropatij kolenskega sklepa
Treatment of severe haemophilic arthropathy of the knee joint

N. Šipka, K. Skaza
Objektivni in subjektivni rezultati po rekonstrukciji sprednje križne vezi ob uporabi presadka kit fleksorjev
Objective and subjective results after anterior cruciate ligament reconstruction using hamstring tendons

M. Macuh
Kako poškodba spodnjega uda vpliva na ravnotežje pri športnikih, ki trenirajo atletiko
How does the lower limb injury affect balance in track and field college athletes

Nevrofizioterapija / Neurophysiotherapy

J. Špoljar
Varnost in učinkovitost vadbe hoje s premičnimi eksoskeleti pri pacientih z okvaro hrbtenjače – pregled literature
Safety and effectiveness of gait training with mobile exoskeletons in patients with spinal cord injury – literature review

M. Marn Radoš, T. Drev, J. Špoljar
Izidi testa hoje na deset metrov in šestminutnega testa hoje pri pacientih z nepopolno okvaro hrbtenjače – retrospektivna študija
Outcomes of 10-meter walk test and 6-minute walk test in patients with incomplete spinal cord injury – retrospective study

E. Behrić
Razvrstitev funkcijske premičnosti: ugotavljanje veljavnosti konstrukta pri pacientih po možganski kapi
Functional ambulation classification: determining the validity of the construct in patients after stroke

T. Kovačič, F. Kropej, M. Kovačič
Vpliv kombinacije dveh nevrofizioterapevtskih pristopov na mišično moč in vzdržljivost oseb z Downovim sindromom
Impact of combination of two neurophysiotherapy approaches on muscle strength and endurance in persons with Down Syndrome

I. Pišek, N. Majdič, Z. Novak, K. Groleger Sršen
Izboljšanje obsega gibljivosti in zmožnosti gibanja otrok s cerebralno paralizo po vadbi hoje na lokomatu
Improvement of range of movement and movement ability in children with cerebral palsy after gait training on lokomat

M. Vesel, T. Krizmanič, I. Dolinšek, D. Zajc, A. Hukić, I. Cikajlo, K. Peterlin Potisk
Učinki vadbe za spretnost in koordinacijo roke v navideznem okolju bolnikov s parkinsonovo boleznijo
Effects of exercise for skill and coordination of hands in a virtual environment of patients with Parkinson’s disease

M. Rudolf
Vloga fizioterapevta pri pripravi in izvajanju storitve telerehabilitacije na domu pri pacientih po možganski kapi in primerjava z navodili za vaje v pisni obliki
The role of physiotherapist in preparing and conducting telerehabilitation at home in patients after stroke, and evaluation of efficiency

M. Rudolf, I. Stanonik
Uvajanje programa funkcionalni dan v rehabilitacijo pacientov po možganski kapi
Introducing the program »Functional Day« into rehabilitation of patients after cerebral stroke

T. Freitag, N. Bizovičar, Z. Matjaćić, N. Goljar
Primerjava uporabe motorizirane naprave za vadbo dinamičnega ravnotežja med hojo in standardne fizioterapevtske metode pri pacientih po možganski kapi
Comparison of the use of a motorized assistive device for balance training during walking and standard physiotherapy methods in patients after stroke

S. Ulčar Ivančič, T. Kovačič
Vpliv kompleksnega fizioterapevtskega programa na grobo gibalno funkcijo in obseg gibljivosti pri deklici s cerebralno paralizo po selektivni dorzalni rizotomiji
Impact of complex physiotherapy program on gross motor function and range of motion in girl with cerebral palsy after selective dorsal rhizotomy

J. Pipan, N. Goljar, S. Kotnik, U. Puh
Sočasna veljavnost funkcijskega testa zgornjega uda in Wolfovega testa motoričnih funkcij pri pacientih po možganski kapi – predhodni izsledki
Concurrent validity of Action Research Arm Test and Wolf Motor Function Test in patients after stroke – preliminary results

T. Žnidar
Mehansko asistirano izkašljevanje pri pacientih z okvaro hrbtenjače – pregled literature
Mechanical insufflation-exsufflation for patients with spinal cord injury – literature review

Splošne teme / General themes

B. Koščak Tivadar
Vpliv telesne dejavnosti na kognicijo starostnikov
Impact of physical activity on cognition of elderly

A. Jerič Jaklič
Fizioterapija v okviru osnovnega zdravstvenega varstva leta 2016. Do kdaj tako?
Physiotherapy in the framework of basic health care in 2016. How much longer this way?

A. Backović Juričan, A. Dovč, B. Zupančič Tisovec, M. Remec
Fizioterapija pri promociji zdravja na delovnem mestu v podjetjih predelovalne industrije v okviru projekta Zdravi na kvadrat 2
Physiotherapy with the workplace health promotion in process manufacturing industry enterprises, in the framework of the Healthy on a square project

B. Hafner
Vloga fizioterapije pri paliativnem bolniku v rehabilitaciji
The role of physiotherapy in palliative care of a patient in rehabilitation

S. Arhar, M. Divjak, A. Jerič Jaklič
Mreža pokritosti in značilnosti fizioterapevtskih obravnav na primarni ravni leta 2015
Network of coverage and features of physiotherapy treatments at the primary level of health care in the year of 2015

E. Mihelj, D. Šćepanović
Načini merjenja razmika preme trebušne mišice –pregled literature
Measurement methods for diastasis of the rectus abdominis muscle – literature review

I. Zabukovec, B. Horvat Rauter
Ocenjevalno-triažni postopek pri pacientih s sindromom fibromialgija na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu Republike Slovenije – Soča, Ljubljana
The process of triage assessment process of patients with fibromyalgia syndrome at the University Rehabilitation Institute of the Republic of Slovenia – Soča, Ljubljana

M. Raščan
Znanje, stališča in prepričanja pomurskih fizioterapevtov o telesni dejavnosti ter njihova vloga pri spodbujanju telesne dejavnosti
Knowledge, attitudes and beliefs of the pomurje physiotherapists about activity and their role in physical activity promotion

G. Mirt, B. Toplak
Pridobitev poklicne kvalifikacije za poklic fizioterapevt v Republiki Sloveniji s primeri držav Evropske unije
The acquisition of professional qualification for the profession of physiotherapist in the Republic of Slovenia with examples of members states of the European Union

S. Bajuk, J. Borišek, M. Barič, B. Osolnik, H. Jamnik
Rehabilitacija po delni amputaciji roke zaradi vojne poškodbe – poročilo o primeru
Rehabilitation after partial hand amputation because of the war injury – case report

A. Zupanc, P. Novak, U. Puh
Ocenjevanje premičnosti pacientov z mišično-kostnimi okvarami z indeksom premičnosti de Morton
Mobility assessment of patients with musculoskeletal impairments with de Morton mobility index

M. Amon, I. Mekjavić
Prehrana in fizioterapija: ali nas zanima prehrana bolnika pred fizioterapijo?
Nutrition and physiotherapy: should we consider the patient’s nutrition before physiotherapy?

Varovanje zdravja žensk / Women’s Health

D. Šćepanović, I. Weingerl
Prvi primer sodelovanja strokovnjaka za disfunkcijo medeničnega dna in prehrano – poročilo o primeru
The first example of cooperation between expert for pelvic floor dysfunction and nutrition – case report

M. Rostohar, D. Šćepanović
Mobilna aplikacija za vadbo mišic medeničnega dna
Mobile application for pelvic floor muscle training

D. Šćepanović, L. Žgur
Fizioterapevtska obravnava pacientke z retenco urina – poročilo o primeru
Physiotherapy treatment of patient with urinary retention – case report

T. Grudnik, D. Šćepanović
Pojavnost urinske inkontinence pri profesionalnih in rekreativnih športnicah – pregled literature
The incidence of urinary incontinence in both professional and recreational athletes – literature review
Prenos celotne revije