Prijava

Fizioterapija 2019, letnik 27, Suplement 1

KAZALO

VABLJENA PREDAVANJA / INVITED LECTURES

Frank van Zon
(Mobile) technology in physiotherapy: 21st century healthcare skills for physiotherapists Correlation between urinaryincontinence and hand grip strength

Matjaž Mihelj
Robotika in navidezna resničnosti v rehabilitaciji – tri desetletja uporabe in izkušenj
Robotics and virtual reality in rehabilitation – three decades of use and experience

PREDAVANJA / ORAL PRESENTATIONS

Splošne teme / General themes

Aleksander Zupanc, Primož Novak, Urška Puh
Indeks premičnosti de Morton ima dobre merske lastnosti za ocenjevanje odraslih z mišično- skeletnimi okvarami na rehabilitaciji
De Morton mobility index has good measurement properties for assessment of adults with musculoskeletal impairments at rehabilitation

Veronika Podlogar, Helena Burger, Urška Puh
Povezanost L-testa s testi vstajanja s stola pri pacientih po amputaciji spodnjega uda v protetični fazi rehabilitacije
Correlation of the L-test with sit-to-stand tests in patients after lower limb amputation in prosthetic phase of rehabilitation

Sanja Lubej, Fabio Valenti, Lea Leonardis, Urška Puh
Najprimernejši izid in zanesljivost posameznega preiskovalca pri ročni dinamometriji po postopku tricals pri zdravih odraslih
Best outcome selection and intrarater reliability of hand-held dynamometry in healthy adults using tricals protocol

Nataša Mlakar, Sonja Hlebš
Kakšne so sposobnosti tipanja študentk fizioterapije?
What are the palpation skills of physiotherapy female students?

Blanka Koščak Tivadar
Bolečina kot večsistemski pojav
Pain as multisystemic phenomenon

Saša Bole
Prepoznavanje, pojavnost in obravnava centralne senzitizacije pri osebah s kronično bolečino
Recognition, occurence and treatment of central sensitization in chronic pain patients

Renata Javornik
Fizioterapevtska obravnava pacienta z obsežno opeklino – Poročilo o primeru
Physiotherapy management of a patient after burn injury – Case report

Mišično-skeletna fizioterapija / Musculoskeletal physiotherapy

Nada Naglič, Anja Udovčić Pertot, Josip Horvat, Tea Piškur, Katja Gregorčič Trček, Katja Perme Sušnik, Matej Kovač, Sanja Lubej
Pet-dnevni intenzivni program za obravnavo pacientov z adolescentno idiopatsko skoliozo na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu URI – Soča Ljubljana
Five-day intensive scoliosis specific exercise programme for patients with Adolescent Idiopathic Scoliosis at the University Rehabilitation Institute URI – Soča Ljubljana

Matej Voglar, Nejc Šarabon
Dolgotrajno prekinjajoče se sklanjanje poveča refleksne odzive mišic trupa in togost trupa
Prolonged intermittent trunk flexion increases trunk muscles reflex gains and trunk stiffness

Živa Živic, Sonja Hlebš
Pojavnost mišično-kostnih okvar pri glasbenikih in glasbenicah – pregled literature
Incidence of musculoskeletal disorders in musicians – literature review

Simon Drole, Tatjana Erjavec, Helena Burger
Vpliv elastičnih lepilnih trakov na izboljšanje prekrvavitve preostalega uda pri bolnikih po amputaciji spodnjega uda zaradi žilnega vzroka
Influence of elastic adhesive tapes on the improvement of blood circulation in the remaining limb in patients after lower limb amputation

Monika Jeruc Tanšek, Andrej Švent, Alan Kacin
Učinki vadbe moči in vzdržljivosti inspiratornih dihalnih mišic na telesno zmogljivost pripadnikov Specialne enote Slovenske vojske
Effects of strength training and endurance of inspiratory respiratory muscles on the physical performance of members of the Slovenian Armed Forces Special Unit

Mateja Vesel
Izboljšanje prehojene razdalje v šestih minutah pri pacientih po amputaciji spodnjega uda po odpustu z rehabilitacije
Improvement in six-minute walking distance in patients after lower-limb amputation after discharge from rehabilitation

Alenka Jerič Jaklič
Sporno določilo za skrajšanje čakalnih dob v fizioterapiji leta 2018
A contestable stipulation meant for shortening of waiting times in physiotherapy in 2018

Nevrofizioterapija / Neurophysiotherapy

Tine Kovačič
Vpliv različnih programov telesne dejavnosti gibanja specialne olimpijade na komponente telesne pripravljenosti in kakovost življenja odraslih športnikov z intelektualno motnjo
The influence of various physical activity programs of the Special Olympics movement on the components of physical fitness and the quality of life of adult athletes with intellectual disability

Tina Žnidar, Marko Rudolf, Marijana Žen Jurančič, Urška Puh
Spremembe in zanesljivost 6-minutnega testa hoje, merjenja srčne frekvence in 15-stopenjske Borgove lestvice pri pacientih po možganski kapi – predhodni izsledki
Differences and reliability of the 6-minute walk test, heart rate and Borg rating scale of perceived exertion in patients after stroke – preliminary results

Andreja Bratuž
Fizioterapevtska ocena in obravnava pacientke s sindromom Guillain-Barre
Physiotherapeutic assessment and therapy in patient with Guillain-Barre syndrome

Maruša Brcar, Marko Brcar, Nataša Kos
Uporabnost lestvice za oceno funkcionalnosti hoje (FGA) pri bolnikih po operativni odstranitvi vestibularnega tumorja
Usefulness of Functional Gait Assessment Scale (FGA) in patients after vestibular tumor surgery

Monika Zadnikar, Edvin Dervišević, Matej Tušak
Hipoterapija pri mladostnikih s cerebralno paralizo
Hippotherapy in adolescents with cerebral palsy

Jana Tkalec, Janez Špoljar
Uporaba ortoz in funkcionalne električne stimulacije v domačem okolju pri pacientih z okvaro hrbtenjače
Use of orthoses and functional electrical stimulation in home environment in patients with spinal cord injury

Tina Freitag, Nataša Bizovičar, Urška Puh, Marko Rudolf, Maruška Kržišnik
Primerjava učinkov različnih serijskih ortoz za gleženj in stopalo pri pacientih po možganski kapi: vpliv na funkcijsko mobilnost in mnenje pacientov – predhodni izsledki
Comparison of different serial ankle-foot orthoses in patients after a stroke: effects on the functional mobility and patients’ opinion – preliminary results

Maruša Kržišnik, Barbara Horvat Rauter, Nataša Bizovičar
Primerjava učinkovitosti vadbe hoje na tekočem traku s hkratno uporabo navideznega okolja in
hoje na tekočem traku brez dodanih nalog pri pacientih po možganski kapi
Effectiveness of virtual reality-based treadmill training in comparison with treadmill training without additional tasks in stroke patients

Janez Špoljar, Tea Drev, Jana Tkalec
Sposobnost hoje pacientov z nepopolno okvaro hrbtenjače po vadbi hoje na lokomatu: retrospektivna raziskava
Walking abilities of patients with incomplete spinal cord injury after lokomat training: retrospective research

Janja Karlovšek, Jure Krivec, Martin Rakuša
Uporaba navidezne resničnosti pri rehabilitaciji roke po možganski kapi
Use of orthoses and functional electrical stimulation in home environment in patients with spinal cord injury

Jan Pipan, Katarina Košir, Nika Goljar, Urška Puh
Zanesljivost slovenskega prevoda Wolfovega testa motoričnih funkcij
Reliability of the Slovene translation of the Wolf Motor Function Test

Helena Gutnik, Tatjana Jeglič
Sklepna mobilizacija roke in uporaba robotske rokavice gloreha pri pacientih po možganski kapi
Manual mobilization of the hand and use of the gloreha robotic glove in stroke pacients

Varovanje zdravja žensk / Women’s health

Nina Osredkar, Darija Šćepanović, Ivan Verdenik
Zanesljivost med preiskovalkami za meritve diastaze preme trebušne mišice pri nosečnicah z uporabo ultrasonografa
The reliability of measuring diastasis of the recti abdominis in pregnant women using ultrasound

Mojca Rostohar, Darija Šćepanović
Fizioterapevtska obravnava pacientke s kronično pelvično bolečino – poročilo o primeru
Physiotherapy management of a patient with chronic pelvic pain – case report

Katja Stanonik, Urška Puh, Darija Šćepanović
Vpliv transkutane stimulacije posteriornega tibialnega živca na simptome fekalne inkontinence (sistematičen pregled literature)
Effects of transcutaneous tibial nerve stimulation on symptoms of faecal incontinence (systematic literature review)

Ivana Hrvatin, Darija Šćepanović
Večdimenzionalna problematika obrezovanja žensk – pregled trenutne literature
Multifaceted issue of female genital mutilation – recent literature review
Prenos celotne revije