Prijava

Dopis fizioterapevtom

Spoštovani člani ZFS!
V ZFS se zavedamo dejstva, da je v času epidemije COVID-19 prišlo do odpovedi velikega števila terminov za fizioterapevtsko obravnavo številnim pacientom in da število čakajočih pacientov na fizioterapevtske storitve v začetku avgusta 2020 v primerjavi z obdobjem pred epidemijo odstopa.

Številni fizioterapevti – člani ZFS smo zaradi COVID-19, glede na vsa priporočila (s strani NIJZ, MZ, RSK za fizioterapijo idr.), zmanjšali število obiskov na maksimalno 5, z možnostjo podaljšanja in s povečanjem razmika med posameznimi obiski glede na fizioterapevtsko oceno pacienta.

Na ZFS so se obrnili številni izvajalci fizioterapije v javni mreži (izvajalci dejavnosti fizioterapije 507 028), ki so se burno odzvali na dopis MZ z dne 10. 7. 2020 št. 164-8/2020/1, v katerem jih MZ poziva, da čakajoče paciente, ki zaradi izrednih razmer niso opravili fizioterapevtske storitve in še nimajo zagotovljenih novih terminov, nemudoma prenaročijo na prvi prosti (dodatni) termin, pri čemer se upošteva stopnjo nujnosti, pacienta pa se o tem obvesti. Izvajalci (fizioterapevti) nas opozarjajo, da je nastala večdimenzionalna problematika že zaradi predhodno dolgih čakalnih dob. Poleg tega glede na obstoječa navodila in način opravljanja fizioterapevtskih storitev ni mogoče optimalno vsem pacientom zagotoviti dodatnega oz. nadomestnega termina za fizioterapevtsko obravnavo, saj je vse odvisno od dodatnih dejavnikov, kot je zdravstveno stanje (epidemiološko stanje) pacienta in fizioterapevta. Zato si fizioterapevti želijo paciente naročiti le 1x in ne večkrat. Številni fizioterapevti se trudijo ažurirati čakalne dobe na portalu eNaročanje in se posledično teh terminov tudi držati, vendar pa vedno obstaja možnost, da se termin lahko spremeni, v kolikor se spremeni epidemiološka situacija ali poseže vmes kakšen drug nepredviden dejavnik. O tem je potrebno obvestiti tudi paciente. Izvajalci opozarjajo, da žal ne morejo izpolniti zahtev iz omenjenega dopisa MZ – da vsem čakajočim pacientom, ki zaradi razmer niso opravili storitev, zagotovijo nov termin.

V ZFS smo prejeli tudi zanesljive informacije, da se na posamezne kolegice in kolege fizioterapevte vrši pritisk s strani ZZZS v povezavi z doseganjem letošnje realizacije. Med drugim tudi to, da se bodo ponovno vršili nadzori in inšpekcije. Hkrati pa vodstvo ZFS prejema informacije, da ZZZS od izvajalcev neupravičeno zahteva razlago šifranta in vpogled v Fizioterapevtska poročila. Po naši presoji administrativni kader ZZZS ni ustrezno strokovno usposobljen za interpretacijo, niti za razpravljanje o njih.
Nekaterim kolegicam fizioterapevtkam naj bi ZZZS že vzel del finančnih sredstev zaradi neizpolnjenega plana, kar se nam zdi nedopustno. V ZFS menimo, da ZZZS operira s številkami, ki ne govorijo v prid stroki, ravno zaradi določenih posameznic in posameznikov (ki niso izvajali visokokakovostnih fizioterapevtskih storitev in so zadeve prikazovali po principih »papir vse prenese«). Ti so že v preteklosti izkazovali presežek realizacije, bodisi v številu primerov bodisi v številu uteži in imajo v tej situaciji na današnji dan že opravljeno polletno realizacijo, kot da izredne situacije s COVID-19 sploh ne bi bilo. Iz zanesljivih virov vemo tudi, da ravno ti številni posamezniki in posameznice pri obravnavi pacientov ne upoštevajo obstoječih navodil in s tem posledično ogrožajo svoje zdravje in zdravje drugih. Kot ste verjetno seznanjeni, pod okriljem ZFS deluje delovna skupina za splošni dogovor, ki je pred kratkim pripravila dopis, v katerem opozarja, da izvajanje fizioterapevtske obravnave mimo navodil MZ sicer zagotavlja višjo realizacijo, hkrati pa postavlja pod vprašaj strokovnost izvedbe obravnave. Vodstvo ZFS podpira ugotovitve omenjene delovne skupine, da bo težko dokazati enotnost in strokovnost pri izvajanju fizioterapevtskih obravnav ob upoštevanju Navodil za sprejem in zdravstveno obravnavo pacientov z negativno epidemiološko anamnezo in brez znakov bolezni COVID-19, ki jih je MZ objavilo 29. 5. 2020.

V ZFS se zavedamo, da se trenutni potek individualnih fizioterapevtski obravnav (en fizioterapevt na enega pacienta) pri izvajalcih dejavnosti fizioterapije 507 028 posledično odraža na kakovostnejši obravnavi, saj se lahko resnično individualno posvečamo posameznemu pacientu. Potrebno je poudariti, da fizioterapevt npr. s petimi obiski istega pacienta, zaradi spoštovanja ukrepov za zmanjšanje možnosti prenosa okužbe s COVID-19, posledično porabi več časa, saj tekom obiska tudi svetuje pacientom, jim preda natančna navodila in priporočila, nasvete in druge pomembne informacije ter na ta način maksimizira učinek takšne fizioterapevtske obravnave. Tako fizioterapevt lahko dela s takšnim pacientom v povprečju tudi 1 uro.
V ZFS menimo, da bi s preureditvijo sistema naročanja prispevali k rešitvi omenjene večdimenzionalne problematike in posledično povečali dostopnost do fizioterapevtskih storitev. Ob vsem tem pa je potrebno izpostaviti dejstvo, da se ob tem pojavlja večdimenzionalna problematika delovnih nalogov za fizioterapijo (DN), ki jih izdajajo zdravniki, kljub temu, da je v razvitih EU državah in drugod po svetu poklic fizioterapevta avtonomen poklic in zato fizioterapevt deluje kot neodvisni strokovnjak in tudi kot član zdravstvenega tima. V ZFS stojimo za stališčem, da je fizioterapevt usposobljen in strokovno odgovoren za izvajanje celostne preiskave/ocene pacienta/uporabnika oz. potreb skupine uporabnikov, za vrednotenje ugotovitev preiskave/ocenjevanja z namenom klinične presoje o pacientu/uporabniku, za postavitev fizioterapevtske diagnoze, prognoze in načrta, za svetovanje s svojega strokovnega področja in odločanje o tem, kdaj je treba pacienta/uporabnika napotiti k drugemu zdravstvenemu strokovnjaku, za izvajanje programov fizioterapevtskih postopkov/zdravljenja, ugotavljanje izidov fizioterapevtske obravnave posameznika, pripravo priporočil za domačo uporabo/samopomoč in strokovno dokumentiranje. V ZFS menimo, da je uvedba E-delovnega naloga nujna, saj si želimo, da pacienti prej pridejo do napotitve na fizioterapijo, ter da se fizioterapevt kot avtonomen strokovnjak odloči, koliko in kakšne vrste fizioterapevtskih obravnav (od malih do specialnih obravnav) pacient potrebuje. Znotraj posamezne obravnave pa bo kombiniral najbolj učinkovite fizioterapevtske postopke (seveda na podlagi z dokazi podprte fizioterapije). Nedopustno je, da v letu 2020 še vedno prevladujejo mnenja in stališča številnih pacientov, navajenih na »zasidrano in utečeno prepričanje«, ki smo jim ga pomagali ustvariti sami (ker se nismo znali pravočasno potegniti zase in za stroko) in zdravniki, ki izdajajo delovne naloge ne glede na dejansko zdravstveno stanje in zmanjšano zmožnost/invalidnost, telesne okvare ipd. Prihaja do situacij, ko fizioterapevt oceni, da je obravnava pri pacientu zaključena, a se pacient vrne z novim delovnim nalogom. Menimo, da bi o zaključku obravnave moral odločati fizioterapevt, ki posameznemu pacientu zagotavlja učinkovito in zadostno fizioterapevtsko storitev ter pri tem učinkovito komunicira in konstruktivno sodeluje z zdravstvenimi delavci in sodelavci.

V ZFS smo iz zanesljivih virov prejeli informacije, da nekatera vodstva zdravstvenih domov nalagajo kolegom fizioterapevtom obravnavo 12 pacientov dnevno/fizioterapevta, da bi dosegli realizacijo, kar se nam zdi nesprejemljivo. V ZFS menimo, da na ta način ni možno zagotoviti visokokakovostnih in  z dokazi podprtih fizioterapevtskih storitev, zato vas (tako člane ZFS kot nečlane) pozivamo, da upoštevate temeljne standarde za fizioterapevtsko prakso in da kot fizioterapevti z vso odgovornostjo stojite za pravilno presojo pri svojem fizioterapevtskem delu. Da zagotavljate pošteno, odgovorno in profesionalno izvajanje visokokakovostnih fizioterapevtskih storitev in s tem posledično prispevate k načrtovanju in razvoju fizioterapevtske dejavnosti, ki odraža zdravstvene potrebe slovenske družbe. Omenjeni standardi izražajo vrednote, pogoje in cilje, ki so nujni za nadaljnji razvoj fizioterapevtske stroke in so v skladu s Svetovno fizioterapijo (predhodno Svetovna zveza za fizioterapijo/angl. WCPT).
Prav tako smo iz zanesljivih virov prejeli številna pričevanja fizioterapevtov zasebnikov –  koncesionarjev, da se jim zaradi neizpolnjene realizacije že zmanjšujejo akontacije s strani ZZZS-ja, kljub temu da delajo polni delovni čas, da izvedejo vse fizioterapevtske postopke v skladu z obstoječimi navodili. Njihovi materialni stroški dela pa so večji zaradi nabave osnovne varovalne opreme, razkužil itd. in drugega dodatnega dela. Takšno domnevno ravnanje ZZZS se nam v ZFS zdi nesprejemljivo. Številni fizioterapevti namreč v tej situaciji nimajo zagotovljene dodatne administrativne pomoči, zato posledično sami zagotavljajo naročanje, prenaročanje, sprejem pacientov na vstopni točki, sprejemajo vse telefonske klice, pri čemer je potrebno vsako spremembo dosledno vpisati v čakalno knjigo (ČK), prav tako vsako opombo, kajti nadzori pri preverjanju ČK in ČD so redni (posledično pa so kolegi fizioterapevti tudi kazensko odgovorni), pri vsem tem pa so kolegi obvezani k zagotavljanju visokokakovostnih fizioterapevtskih storitev in varnih fizioterapevtskih obravnav (zaradi situacije povezane s COVID-19). Ob vsem naštetem pa mora imeti vsak fizioterapevt dovolj časa za fizioterapevtsko oceno in dokumentiranje svojega dela, pisanje in pošiljanje poročil, obveščanje že vnaprej naročenih pacientov, vnašanje podatkov v informacijski sistem, triažiranje, timsko delo in med poklicno sodelovanje, komunikacijo z zdravniki družinske medicine, zdravniki specialisti, svojci in ostalimi člani zdravstvenega tima, izvajanje z dokazi podprte prakse, uvajanje in spremljanje kazalnikov kakovosti s področja strokovne, kakovostne in varne obravnave ter skrb za lastni strokovni razvoj. Poleg vseh teh dejavnosti pa je nujno potrebno zagotoviti čas za pripravo na fizioterapevtsko obravnavo.

V ZFS razpolagamo z informacijami, da še ni bil vzpostavljen dogovor in dokončna uskladitev z ZZZS glede doseganja realizacije storitev, ki je predvidena v Pogodbi z ZZZS za 2020. Številne kolegice in kolegi poudarjajo, da bi bilo nujno potrebno upoštevati dejstvo, da zaradi vseh dodatnih ukrepov za preprečevanje okužbe s COVID-19 le ti porabijo več časa zaradi dodatnih postopkov razkuževanja, obravnave enega pacienta, posledično pa prihaja do povečanja stroškov dela in nabave zaščitne osebne varovalne opreme. V ZFS še vedno nismo prejeli odgovora s strani RSK za fizioterapijo, ki je zaprosilo MZ za pojasnila, kako bodo enotno, sistemsko, za vse zdravstvene dejavnosti pristopili k reševanju vprašanj glede obračunskega modela v času epidemije in zagotavljanje zadostne dostopnosti zavarovanih oseb do zdravstvenih storitev, ki bodo potrebne v prihodnosti, po koncu izrednih razmer COVID-19. V ZFS smo obveščeni, da je RSK za fizioterapijo pripravil dokument glede predlaganih storitev na daljavo, ter predlagal organizacijske, kadrovske in druge rešitve, ki bi pripomogle k večjemu obsegu izvedenih storitev. Dokument je bil posredovan na ZZZS. Tudi v ZFS menimo, da bi bilo potrebno novo storitev “fizioterapije na daljavo” čimprej uvrstili med fizioterapevtske postopke, saj jo imajo številna tuja združenja. V vlogi predsednika ZFS si želim konstruktivnega in plodnega sodelovanja z RSK za fizioterapijo tudi v prihodnje. Verjamem, da smo v tej težki situaciji zaradi epidemije COVID-19 že dokazali, da znamo stopiti skupaj in da bomo sodelovali tudi v prihodnje za dobrobit fizioterapevtske stroke. Upam, da bodo pristojni odločevalci na MZ in ZZZS uvideli pomembnost, da tako v zasedbi ZFS kot RSK za fizioterapijo sedemo za skupno mizo.

V ZFS ne bomo odnehali, kajti ne smemo popustiti vsem zgoraj omenjenim pritiskom s strani MZ, kot ZZZS in moramo stati za stroko in varovati kakovost in predvsem varnost (v teh zelo specifičnih razmerah, povezanih s COVID-19) fizioterapevtskih obravnav naših pacientov.
Zgoraj omenjeno problematiko bomo izpostavili najprej neposredno MZ (tudi RSK za fizioterapijo MZ) in ZZZS s ciljem, da konstruktivno sodelujemo pri reševanju. V ta namen so že narejeni prvi koraki. O vsem vas bomo sproti obveščali.
Priložnosti za odstiranje težav, s katerimi se sooča slovenska fizioterapevtska stroka, bo v prihodnje dovolj, saj je v jeseni pred nami tudi Svetovni dan fizioterapije in še nekaj drugih dogodkov, ko se bomo s komuniciranjem obrnili tudi na širšo javnost.
Doc. dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS


Strokovno združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS)
Linhartova 51,
1000 Ljubljana,
Slovenija
www.physio.si