Prijava

RAZPIS VOLITEV PREDSEDNIKA IN ČLANOV ODBORA SEKCIJE ŠTUDENTOV ZFS

V skladu s Pravilnikom o volitvah in imenovanjih ZFS in Pravilnikom o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS, predsednica Sekcije študentov ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (junij 2024 – junij 2028) za: 

  • predsednika sekcije
  • za 2 člana odbora sekcije.

Razpisni pogoji za kandidate/-ke za predsednika/-co in člana/-ica odbora: 

  • član/ica ZFS najmanj 3 leta in član/ica Sekcije študentov fizioterapije s plačano članarino za tekoče leto.

Kandidat/-ka za predsednika/-co in člana/-ico odbora naj vloži:

  • pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj in
  • program dela za predsednika oziroma člana odbora.

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji Sekcije študentov fizioterapije ZFS (Jana Hočevar, Andrea Backović Juričan, Eva Uršej) do vključno 17. 5. 2024, na e-naslov: [email protected], z naslovom zadeve: »Kandidatura za volitve predsednika in članov odbora Sekcije študentov fizioterapije ZFS«. 

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov. Volitve bodo izvedene na izredni volilni seji članov Sekcije študentov fizioterapije ZFS, ki bo dne 17. junija 2024, ob 18.00 uri v obliki webinar/ZOOM konference. 

Volitve so regularne, če bodo izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 10 članov sekcije, ki bodo predhodno dokazali članstvo v sekciji.

 Jana Hočevar, predsednica Sekcije študentov fizioterapije ZFS