Prijava

RAZPIS ZA ČLANA (2) STATUTARNE KOMISIJE ZFS

Skladno s Statutom, Pravilnikom o delu komisij in delovnih skupin ter Pravilnikom o volitvah in imenovanjih, Združenje fizioterapevtov Slovenije (ZFS), razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2022 – januar 2026)

 

  • 2 člana Statutarne komisije pri ZFS

PREDSEDNIKA IMENUJEJO ČLANI STATUTARNE KOMISIJE IZMED SEBE.

 

Kandidat/ka za člana/ico Statutarne komisije naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj

 

Priporočila za izbor: vizija delovanja Statutarne komisije

 

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji do vključno 14.2.2022 (izjemoma se rok skrajša za en dan, saj je Skupščina predvidena na dan 15.2.2022), na e-naslov: [email protected] , z naslovom zadeve: »Volitve predsednika in člana Statutarne komisije«.

 

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Volitve bodo izvedene na redni letni skupščini, ki bo 15. februarja 2022 v obliki webinar ZOOM konference.

 

*Statutarna komisija šteje 3 (tri) člane, ki jih imenuje skupščina na predlog izvršilnega odbora
ZFS za dobo 4 (štirih) let z možnostjo ponovitve.

 

doc. dr. Tine Kovačič

predsednik ZFS