Prijava

Razpis za volitve predsednika in člane odbora DRE

ZFS

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS) na predlog Izvršilnega odbora ZFS sklicuje

izredni zbor članov Dolenjske regionalne enote (DRE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje ( januar 2021 – januar 2025)

  • za predsednika Dolenjske regionalne enote ZFS in
  • 5 članov odbora:     
  • člana za področje bolnišnične dejavnosti
  • člana za področje zdraviliške dejavnosti
  • člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti
  • člana odbora za področje DSO
  • člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti

 

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član DRE ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član DRE ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela za predsednika ali člana odbora

Priporočila za izbor: vizija delovanja Dolenjske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji ZFS (dr. Tine Kovačič, predsednik ZFS; Sandra Fabjan, koordinatorica dela regionalnih enot; Majda Klakočer, članica statutarne komisije)  do vključno 20.12.2020, na e-naslov [email protected] , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in odbora DRE«.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na izrednem volilnem zboru članov DRE ZFS, ki bo 22.1.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani DRE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: [email protected]. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva DRE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli Skype povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na izrednem volilnem zboru članov DRE.

Volitve so regularne, če bodo poleg predsednika izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

Tine Kovačič, predsednik ZFS 

 

VABILO NA IZREDNI VOLILNI ZBOR DOLENJSKE REGIONALNE ENOTE