Prijava

Razpis za volitve predsednika in dveh članov odbora SFOZV

ZFS

Skladno z 18.členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij Združenja fizioterapevtov Slovenije (ZFS), Sekcija fizioterapevtov v osnovni zdravstveni dejavnosti  ZFS razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (november 2020-2024) za člane odbora Sekcije fizioterapevtov v osnovnem zdravstvenem varstvu ZFS (SFOZV ZFS):

  • predsednik
  • 2 člana odbora

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju OZV v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član SFOZV  ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen na ožjem strokovnem področju  OZV v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član SFOZV ZFS

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

  1.  Pisno kandidaturo (Obrazec za kandidaturo ZFS),
  2.  življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj,
  3.  program dela za predsednika ali člana odbora.

Priporočila za izbor: vizija delovanja SFOZV  ZFS

 

Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji SFOZV do vključno 6. 11. 2020 na e-naslov [email protected] z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in članov odbora Sekcije fizioterapevtov v OZV«.

Volilna komisija SFOZV  (Jelka Mlaker, Božena Primožič in Majda Klakočer ) bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo. Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših prijavljenih kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na rednem letnem zboru članov SFOZV, ki bo 9. 12. 2020 ob 17:00 uri v obliki webinar ZOOM konference.

Vsi, ki bodo želeli sodelovati na zboru SFOZV, se vsaj 5 dni pred izvedbo prijavijo na e-naslov: [email protected]. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in SFOZV bodo člani na dan dogodka od  ZFS prejeli Skype povezavo preko katere bodo lahko sodelovali na zboru članov SFOZV.

Predsednica Sekcije fizioterapevtov OZV ZFS

Jelka Mlaker, viš. fiziot.

 

Priloga:
Vabilo na volilni zbor članov SFOZV