Prijava

Razpis za volitve predsednika pomurske regionalne enote

ZFS

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije, Pomurska regionalna enota sklicuje

volilni zbor članov Pomurske regionalne enote (PRE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (februar 2021 – februar 2025)

  • za predsednika Pomurske regionalne enote ZFS

 

Razpisni pogoji za kandidate:

  • za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član PRE ZFS

 

Kandidat/ka za predsednika naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela

Priporočila za izbor: vizija delovanja Pomurske regionalne enote ZFS

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji (v sestavi: Janez Müller, Evgen Šoštarič, Mateja Bagari) do vključno 12.01.2021, na e-naslov: [email protected], z naslovom zadeve: ”Volitve predsednika PRE”.

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

 

Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov PRE ZFS, ki bo 12.02.2021 ob 16.uri v obliki webinar ZOOM konference.

Člani PRE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: [email protected]. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva PRE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli Zoom povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru članov PRE.

Volitve so regularne, če bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

 

Sandra Fabjan, predsednica Pomurske regionalne enote ZFS

 

VABILO