Prijava

Volitve predsednika in članov odbora sekcije za fizioterapijo v športu

ZFS

Skladno s 4. in 5. odstavkom 16. člena ter z 18. in 21.členom Pravilnika o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS je IO ZFS 3. 2. 2020 sprejel sklep o zahtevku za sklic izrednega zbora članov Sekcije za fizioterapijo v športu s predlagano temo: razrešitev prejšnjega odbora, predlog izvolitev novega odbora, dnevni red ter hkrati razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (2020–2024):

  • za člane odbora SFŠ (predsednik in 2 člana)

Kandidat/ka naj vloži:

  1. Pisno kandidaturo na obrazcu
  2. Življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj
  3. Program dela z vizijo razvoja in delovanja Sekcije za fizioterapijo v športu (samo kandidat/ka za predsednika/co)
Vlogo s prilogami naj kandidati pošljejo volilni komisiji predlagatelja (IO ZFS) v čim krajšem času oziroma najkasneje do 25. 2. 2020 do 12. ure na e-naslov [email protected] z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in članov odbora SFŠ«.
Volilna komisija predlagatelja bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala listo kandidatov.
Pogoji za oddajo kandidature:
Kandidat za predsednika sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 – član ZFS najmanj 10 let;
 – redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 10 let.
Kandidat za člana odbora strokovne sekcije mora izpolnjevati naslednje pogoje:
 – član ZFS najmanj 5 let;
– redno zaposlen na ožjem strokovnem področju v Sloveniji najmanj 5 let.

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za člane odbora, ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dvema tretjinama) prisotnih članov.

Tak odbor sekcije deluje pod mentorstvom koordinatorja dejavnosti sekcij.

Izredni (volilni) zbor Sekcije za fizioterapijo v športu bo izveden 2. 3. 2020 ob 18. uri v prostorih ZFS v Ljubljani, Linhartova 51, Uri Soča – 4. nadstropje.

Vabilo z dnevnim redom

 

Predsednik Združenja fizioterapevtov Slovenije

viš. pred. dr. Tine Kovačič