Prijava

RAZPIS ZA PREDSEDNIKA IN ČLANE ODBORA ORE

Skladno z  18. in 20. členom Pravilnika o delu regionalnih enot Združenja fizioterapevtov Slovenije , Združenje fizioterapevtov Slovenije  (ZFS), Obalna regionalna enota razpisuje

volilni zbor članov Obalne regionalne enote (ORE)  in razpisuje volitve za štiriletno mandatno obdobje (januar 2022 – januar 2026)

 

za predsednika Obalne regionalne enote ZFS in

5 članov odbora:

člana za področje bolnišnične dejavnosti

člana odbora za področje osnovne zdravstvene dejavnosti

člana odbora za področje DSO

člana odbora za področje zasebne fizioterapevtske dejavnosti

člana odbora za zdraviliško dejavnost

 

 

Razpisni pogoji za kandidate:

za predsednika: član ZFS najmanj 10 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 10 let, član ORE ZFS

za člane odbora: član ZFS najmanj 5 let, redno zaposlen v fizioterapevtski dejavnosti v Sloveniji najmanj 5 let, član ORE ZFS

 

Kandidat/ka za predsednika in člane odbora naj vloži:

pisno kandidaturo na OBRAZCU, življenjepis z navedbo izobrazbe in delovnih izkušenj, program dela za predsednika ali člana odbora

 

Priporočila za izbor: vizija delovanja Obalne regionalne enote ZFS

 

Vlogo s prilogami kandidati pošljejo volilni komisiji ORE (Maja Fortunat, Barbara Fritz-Marzi in Aleša Kloosterwaard) do vključno 24.1.2022, na e-naslov: [email protected] , z naslovom zadeve:  »Volitve predsednika in odbora ORE«.

 

Volilna komisija bo pregledala vse pravočasno prispele prijave in izdelala kandidacijsko listo.

 

Če volilna komisija ne evidentira kandidatov za predsednika in člane odbora ki izpolnjujejo pogoje, lahko zboru članov predlaga izvolitev najprimernejših kandidatov z zadržkom. Te kandidate zbor članov potrjuje z 2/3 (dve tretjini) prisotnih članov.

Volitve bodo izvedene na volilnem zboru članov ORE ZFS, ki bo dne 27.1.2022  ob 18.00 uri v obliki webinar ZOOM konference.

 

Člani ORE, ki želijo sodelovati na volilnem zboru, vsaj 5 dni pred izvedbo dogodka oddajo prijavijo na e-naslov: [email protected]. Po predhodnem preverjanju članstva ZFS in članstva ORE bodo člani najkasneje na dan dogodka s strani ZFS prejeli ZOOM povezavo, preko katere bodo lahko sodelovali na volilnem zboru članov ORE.

 

Volitve so regularne, če bodo poleg predsednika izbrani vsi člani odbora skladno z razpisom in bo na zboru skladno z 18.členom pravilnika prisotnih vsaj 15 članov regionalne enote, ki bodo predhodno dokazali članstvo v regionalni enoti.

 

mag. Maja Fortunat, viš.fizio.,

pod-predsednica Obalne regionalne enote