Prijava

Izvršilni odbor

Kontakti podatki

[email protected]

Člani odbora

ZFS ima izvršilni odbor, ki deluje v sestavi članov, ki so:
- predsednik,
- podpredsednik,
- predsedniki regionalnih enot, koordinator dejavnosti regionalnih enot,
- predsedniki strokovnih sekcij, koordinator dejavnosti strokovnih sekcij,
- predsednik statutarne komisije,
- tajnik,
- blagajnik.

Poslanstvo odbora

Izvršilni odbor je organ, ki vodi delo ZFS v času med dvema skupščinama.

Naloge odbora

 • izvaja sklepe skupščine;
 • pripravlja gradivo, analize in predloge sklepov za skupščino;
 • izvaja finančni načrt in poroča skupščini o poslovanju ter sprejema določitve o medletni spremembi finančnega načrta;
 • obravnava in odgovarja na pobude članov, zbora regionalnih enot, zbora strokovnih sekcij ter komisij in delovnih skupin;
 • spremlja delovanja regionalnih enot in strokovnih sekcij ter jim posreduje priporočila in navodila za delovanje skladno s Statutom in drugimi akti ZFS;
 • potrjuje delegate v generalno skupščino WCPT in ER WCPT;
 • predlaga kandidate za imenovanje članov nadzornega odbora, častnega razsodišča, statutarne komisije in odbora za strokovna vprašanja;
 • imenuje tajnika in blagajnika in/ali odloča o sklenitvi delovnega razmerja;
 • imenuje komisije in delovne skupine, jim določi vsebino, pooblastila in program dela, pri čemer upošteva interes ZFS;
 • imenuje člane – zastopnike v strokovne komisije in delovne skupine državnih organov in mednarodnih organizacij, ki jih lahko tudi zamenja in odpokliče;
 • imenuje druge sodelavce za delovanje ZFS;
 • sprejema pravilnike, potrebne za izvajanje javnih pooblastil;
 • sprejema pravilnike in potrjuje poslovnike, če jih ne sprejema in potrjuje skupščina ZFS;
 • sklepa pogodbe o zaposlitvi in druge pogodbe;
 • imenuje odgovorne urednike strokovno-znanstvenih in informativnih publikacij ter na predlog odgovornih urednikov potrjuje člane uredniških odborov;
 • imenuje predsednika za stalni poklicni strokovni razvoj in vrednotenje strokovnih izpopolnjevanj ter potrjuje koordinatorje področij ter člane;
 • določa uredniško politiko znanstveno-strokovnih in informativnih publikacij;
 • skupščini predlaga ustanovitev in ukinitev strokovne sekcije;
 • sprejema predloge in sklepe o podelitvi priznanj, diplom in plaket za življenjsko delo članov;
 • odloča o nagradah in drugih prejemkih članov, članov organov, delovnih teles, komisij in skupin ter imenovanih in delegiranih članov zunaj strokovnega združenja ter deluje skladno s pravilnikom;
 • odloča o plačilu mednarodnih članarin strokovnega združenja;
 • predlaga častne člane;
 • evidentira in analizira izstope in izključitve članov;
 • predlaga višino članarin in vpisnine;
 • opravlja še druge naloge, skladno z akti ZFS.

Cilji odbora

Sprejemanje odločitev, ki so pomembne za delovanje ZFS.

Pomembni pravilniki

Statut

Poslovnik o organizaciji in delu izvršilnega odbora

Redna seja IO – 23.9.2021
25. korespondenčna seja
24. korespondenčna seja
23. korespondenčna seja
Redna seja IO – 10.5.2021
Redna seja IO – 24.3.2021
22. korespondenčna seja
Redna seja IO – 26.1.2021