Prijava

Statutarna komisija

Kontakti podatki

[email protected]

Člani komisije

Predsednica
Adrijana Marc, dipl. fiziot.
Člana komisije
doc. dr. Eva Uršej, dipl. fiziot.
Sandra Fabjan, dipl. fiziot.

Poslanstvo komisije

Priprava predpisov, ki veljajo znotraj ZFS.

Naloge komisije

Tolmači določila statuta in drugih aktov ZFS ter predlaga skupščini dopolnitve in spremembe Statuta. Pripravlja predloge drugih aktov, daje mnenje k predlogom pravilnikov in poslovnikov, predlaga obravnavo in jih tolmači izvršilnemu odboru.

Cilji komisije

Ureditev področja s pravnimi akti (pravilniki, poslovniki), bdeti nad zakonodajo in pravnimi akti ZFS ter jih tolmačiti.

Pomembni pravilniki

Veljavni pravilniki ZFS 

Pomembni pravilniki v fizioterapiji

1. Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) – Ur.l. RS, št. 9/1992 (26/1992 popr.)

Spremembe: Ur.l. RS, št. 45I/1994 Odl.US: U-I-104/92 (11/2014 popr.), 37/1995, 8/1996, 59/1999 Odl.US: U-I-77/98, 90/1999, 98/1999-ZZdrS, 31/2000, 36/2000-ZPDZC, 45/2001, 131/2003 Odl.US: U-I-60/03-20, 135/2003 Odl.US: U-I-137/01-23, 2/2004, 36/2004-UPB1, 80/2004, 23/2005-UPB2, 15/2008-ZPacP, 23/2008, 58/2008-ZZdrS-E, 77/2008-ZDZdr, 40/2012-ZUJF, 14/2013

 • Pravilnik o registru in licencah izvajalcev fizioterapevtske dejavnosti
  Ur.l. RS, št. 59/2010
 • Uredba o seznamu izvajalcev zdravstvenih poklicev, ki morajo biti vpisani v register in imeti veljavno licenco Uradni list RS, št. 16/2013
 • Pravilnik o izvajanju strokovnega nadzora s svetovanjem za posamezne poklicne skupine zdravstvenih delavcev, ki niso organizirani v poklicnih zbornicah oziroma strokovnih združenjih z javnim pooblastilom Uradni list RS, št. 60/2013
 • Program pripravništva in strokovnega izpita za poklic diplomirani fizioterapevt/diplomirana fizioterapevtka Ur.l. RS, št. 35/2004
 • Pravilnik o pogojih za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti
  Ur.l. RS, št. 24/1992, Ur.l. RS, št. 98/1999-ZZdrS
 • Pravilnik o vodenju registra zasebnih zdravstvenih delavcev
  Ur.l. RS, št. 24/1992 , Ur.l. RS, št. 98/1999-ZZdrS

2. Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP) – Ur.l. RS, št. 15/2008

 • Pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah za posamezne zdravstvene storitve in o načinu vodenja čakalnih seznamov
  Ur.l. RS, št. 63/2010
 • Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu
  Ur.l. RS, št. 98/2008

3. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) – Ur.l. RS, št. 9/1992

Spremembe : Ur.l. RS, št. 13/1993, 9/1996, 29/1998, 77/1998 Odl.US: Up 53/96, 6/1999, 56/1999-ZVZD, 99/2001, 42/2002-ZDR, 60/2002, 11/2003 Skl.US: U-I-279/00-42, 126/2003, 20/2004-UPB1, 62/2005 Odl.US: U-I-390/02-27, 76/2005, 100/2005-UPB2, 100/2005 Odl.US: U-I-69/03-17, 21/2006 Odl.US: U-I-277/05-32, 38/2006, 72/2006-UPB3, 114/2006-ZUTPG, 91/2007, 71/2008 Skl.US: U-I-163/08-7, 76/2008, 118/2008 Skl.US: U-I-163/08-12, 47/2010 Odl.US: U-I-312/08-31, 62/2010-ZUPJS, 87/2011, 40/2012-ZUJF, 21/2013-ZUTD-A, 63/2013-ZIUPTDSV, 91/2013, 99/2013-ZUPJS-C, 99/2013-ZSVarPre-C, 111/2013-ZMEPIZ-

4. Zakon o nalezljivih boleznih (ZNB) – Ur.l. RS, št. 69/1995

Spremembe :Ur.l. RS, št. 25/2004 Odl.US: U-I-127/01-27, 47/2004-ZdZPZ, 119/2005, 33/2006-UPB1

 • Pravilnik o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja bolnišničnih okužb Ur.l. RS, št. 74/1999 , spremembe :Ur.l. RS, št. 92/2006, 10/2011

5. Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) – Ur.l. RS, št. 86/2004

Spremembe: Ur.l. RS, št. 113/2005-ZInfP, 51/2007-ZUstS-A, 67/2007, 94/2007-UPB1

Zgodovina komisije

Dosedanji predsednik/člani

Simona Pavlič Založnik, viš. fiziot.

Majda Klakočer, viš. fiziot.

Marja Madarasi, dipl. fiziot.

Sanja Lubej, mag. fiziot.