Prijava

Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja – SFKZ

Kontakti podatki

ZFS – Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja
Linhartova 51
Ljubljana

[email protected]

Člani odbora

Predsednica
Andrea Backović Juričan viš. pred., univ. dipl. org., dipl. del. ter., viš. fiziot.
Več informacij
Članici
Petrina Rosina, dipl. fiziot.
Tjaša Knific, dipl. fiziot.

Število članov

197

Obvestila

Ni obvestil.

Predstavitev sekcije

 • Določiti ožjo strokovno delovno skupino slovenskih fizioterapevtov za krepitev zdravja, ki bo odločala o prioritetnih nalogah SFZK ter skrbela za dosledno uresničevanje programa dela in ciljev Sekcije
 • Oblikovati seznam fizioterapevtov usposobljenih za delo na področju fizioterapije za krepitev zdravja
 • Voditi področje fizioterapije za krepitev zdravja z oblikovanjem standardov in z razvojem kakovostnega fizioterapevtskega pristopa, priporočil in smernic, ki bodo temeljile na z dokazi podprto fizioterapijo s tovrstnega področja
 • Spodbujati razvoj in zagotavljanje vseživljenjskega strokovnega izpopolnjevanja in strokovnega usposabljanja članom SFTKZ
 • Povečati prepoznavnost stroke s promoviranjem prednosti fizioterapije za krepitev zdravja med fizioterapevti, zdravniki, drugimi terapevti, medicinskimi sestrami, psihologi, strokovno izobraženim kadrom v športu (prof. športne vzgoje, trenerji, kineziologi, aplikativnimi kineziologi), pedagoškimi delavci, delodajalci in organizacijami na področju krepitve zdravja ter z informiranjem širše javnosti (poklicne, družbene, politične),
 • Vzpodbujati člane k zagovorništvu tovrstnega področja med ostalimi fizioterapevti in drugimi strokovnjaki ter k razvijanju, raziskovanju, publiciranju, pridobivanju in deljenju strokovnega znanja in specialnih veščin med ostale fizioterapevte z namenom osveščanja in krepitve zdravja različnih populacijskih skupin
 • Nuditi potrebnim posameznikom in ciljnim skupinam z dokazi podprte (torej varne in učinkovite) fizioterapevtske storitve na področju krepitve zdravja (natančneje na področju promocije zdravja, primarne, sekundarne in terciarne preventive, zdravstvene vzgoje, ergonomije, spremembe vedenja)
 • Vzpostaviti in vzdrževati dobre delovne odnose z drugimi strokovnimi profili (zdravstvenimi, nezdravstvenimi) ter negovati svojo stroko v spoštljivem odnosu do drugih strok
 • Sodelovati z drugimi sekcijami v okviru ZFS, drugimi strokovnimi profili, mrežami in organizacijami na področju krepitve zdravja doma in po svetu z namenom zagotavljanja razvoja tovrstnega strokovnega področja in z namenom zbiranja in posredovanja potrebnih informacij članom SFKZ ter omogočanja izmenjave informacij
 • Vzpostaviti kvalitetno med regijsko in med sekcijsko (tako horizontalno kot vertikalno) sodelovanje fizioterapevtov- članov SFKZ- ter skrbeti za njihov strokovni razvoj in zaščito v okviru ZFS
 • Zagotavljati podporo članom SFKZ, ki sodelujejo v kakršnemkoli pravnem ali političnem procesu z namenom oblikovanja, napredovanja in zaščite fizioterapevtske stroke na področju fizioterapevtske obravnave posameznikov in skupin na njihovi poti krepitve.
 • Voditi register članov in oblikovati pogoje za včlanitev v sekcijo
 • Oblikovati standarde in pogoje dela ter določiti kompetence na področju fizioterapije za krepitev zdravja
 • Oblikovati seznam dodatnih strokovnih znanj za fizioterapijo na področju krepitve zdravja
 • Organizirati redna letna srečanja (samostojno ali v smiselnem sodelovanju z drugimi sekcijami/regijami ZFS) in vzpodbujati izobraževalno in raziskovalno dejavnost ter organizirati strokovna predavanja, diskusije, simpozije, seminarje, delavnice, tečaje na domačem in mednarodnem nivoju
 • Izdajati strokovne in poljudne publikacije na temo krepitve zdravja (promocije zdravja, preventive, zdravstvene vzgoje,…)
 • Vzpostaviti povezavo z Mrežo za promocijo zdravja v življenju in pri delu Svetovne fizioterapije
 • Sodelovati z drugimi nacionalnimi in mednarodnimi organizacijami in mrežami s podobno tematiko
 • Vzpostaviti povezavo in gojiti dobre odnose z ostalimi strokovnimi profili (zdravstvenimi in nezdravstvenimi) s tovrstnega področja
 • Seznanjati ožjo strokovno/zdravstveno javnost in širšo javnost o pomembnosti fizioterapije pri krepitvi zdravja in vlogi fizioterapevta na tem področju
 • Okrepiti med sekcijsko sodelovanje najprej v okviru ZFS in širše (tam, kjer je to možno in smiselno)

World Physiotherapy Network for Health Promotion in Life and Work
(Mreža za promocijo zdravja v življenju in pri delu Svetovne fizioterapije)

https://world.physio/networks/health-promotion-life-and-work

 • Promocija zdravja in preventiva kroničnih nenalezljivih bolezni in dejavnikov tveganja za njihov nastanek kot sta telesna nedejavnost in sedeč življenjski slog ter spanje med vsemi ciljnimi skupinami in v vseh okoljih
 • Sodelovanje SFKZ pri oblikovanju predloga normativov za fizioterapijo v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja ter patronažni fizioterapiji
 • Drugo (npr. interdisciplinarno in medresorsko sodelovanje)

Druge informacije

 • WCPT glossary
 • Policy Statement: Opis of Physical Therapy
 • Policy statement: Physical therapists as exercise experts
  across the life span
 • Policy statement: Community Based Rehabilitation
 • Policy statement: Physical Therapy Services for Older People
 • Policy Statement: Primary Health Care
 • Policy Statement: Disability
 • Policy Statement: Non-communicable Diseases
 • Promoting Physical Activity in Children, the Role of Physiotherapists (European region WCPT)
 • Active and Healthy: The role of the Physiotherapist In Physical Activity (Briefing Paper) (European region WCPT)
 • WHO Guidelines on Physical Activity and Sedentary Behaviour (WHO, 2020)
 • WHO Guidelines on Physical Activity, Sedentary Behaviour and Sleep for Children under 5 Years of Age (WHO, 2019)
 • Kodeks etike fizioterapevtov (ZFS, 2017)
 • Temeljni standardi za fizioterapevtsko prakso (DFS-SZ, 2017)
 • Statut ZFS (ZFS, 2020)
 • Pravilnik o delu strokovnih in interesnih sekcij ZFS (ZFS, 2017)
 • Priporočila za telesno dejavnost nosečnic (Videmšek M, Bokal Vrtačnik E, Šćepanović D, Žgur L, Videmšek N, Meško M, Karpljuk D, Štihec J, Hadžić V. Recommendations for physical activity for pregnant women. ZdravVestn [Internet]. 7Apr.2015)
 • Pravilnik o načrtovanju in organiziranju stalnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 120/04)
 • Navodila za organizacijo in delovanje zdravstvenovzgojnih centrov ter izvajanje Programa svetovanja za zdravje (NIJZ)
 • Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih – vsebinska izhodišča za izvajanje projektnih aktivnosti (NIJZ, 2017)
 • Spremljanje in poročanje poglobljenih delavnic in svetovanj – Navodila za izvajalce v ZVC in CKZ (NIJZ, za tekoče leto)
 • Vrednotenje zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj v ZVC in CKZ– Osnovne informacije in metodološka pojasnila v 1.0 (NIJZ, za tekoče leto)
 • Splošni dogovor za (tekoče) pogodbeno leto (ZZZS)

Sekcija sodeluje pri znanstveno raziskovalnem delu skozi projekte in programe NIJZ in MZ RS sicer na področjih kot so:

 • Razvoj in delovanje dela fizioterapevtov v zdravstvenovzgojnih centrih in centrih za krepitev zdravja (npr. projekti Skupaj za zdravje, MOST, Program integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju)
 • Preprečevanje in obvladovanje mišično-skeletnih obolenj in spodbujanje zdravega življenjskega sloga (npr. projekti Zdravi na kvadrat 1 in 2, Zmanjševanje bolniškega staleža zaradi bolečin v hrbtu)
 • Program Strokovne podlage za prostorsko načrtovanje zelenih površin za spodbujanje telesnih dejavnosti prebivalstva

SFKZ je bila ustanovljena leta 2016 in Andrea Backović Juričan je predsednica od ustanovitve dalje (trenutno ji teče 2. mandat).

SFKZ je interdisciplinarno in mednarodno aktivna ter povezuje fizioterapevte , ki delujejo na področju promocije zdravja in preventive.

Pomembno vlogo ima vsako leto pri promociji, koordinaciji in pripravi gradiva za obeležitev Svetovnega dneva fizioterapije ter njegovi nacionalni evalvaciji.

 • Zbori SFKZ so bili od ustanovitve dalje izvedeni 1x letno.
 • Zadnji zbor SFKZ brez volitev smo izvedli 16.12.2019.
 • Zadnji zbor SFKZ z volitvami je bil izveden 1.12.2020.

Stalni poklicni razvoj (SPR)

Enodnevni seminar na temo »Uporaba sledilnikov telesne dejavnosti«
Program je že bil potrjen s strani ZFS komisije za SPR v letu 2018 in 2019, vendar ga nismo izvedli zaradi premajhnega števila prijav. V letu 2020 seminarja nismo izvedli zaradi razglašene epidemije COVID-19, a ga planiramo izvesti v letu 2021.

Planiramo izvesti še:

 • Webinar namenjen predstavitvi Slovenskega prevoda SZO smernic za telesno dejavnost in sedeče vedenje
 • Letno strokovno srečanje SFKZ (na daljavo ali v živo)
 • Tečaj nordijske hoje (v kolikor bo dopuščala epidemiološka situacija)

Prihajajoči dogodki

Ni rezultatov!